TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
China
Europe
Korea (South)
Russia
 Sponsor

 
 

เที่ยวจีน ทัวร์จีน SAVE PRICE เซี่ยงไฮ้ หังโจว สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ CA (SHA-CA001)

เที่ยว!! เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชม ช้อปปิ้งที่ Global Harbor ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์ที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย จากนั้นเดินเล่นชิลๆที่ ถนนเทียนจื่อฝาง ถนนศิลปะ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว, กุ้งมังกร
กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม :
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้าน น้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง – ร้านยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณซ่งเหอฝางเจีย
01.20 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
04.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นำท่านชม เมืองโบราณเยี่ยะเหอ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขตประวัติศาสตร์เยี่ยะเหอ ตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิง มีพื้นที่ 9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปด้วยลำธารเส้นเล็กๆ บ้านเรือนแบบรัชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่านแวะร้านสินค้ายางพารา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน   จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านค้าต่างๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีสิ้นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่  LIANG AN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 2 : หังโจว-สวนใบชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้- ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ – ช๊อปปิ้ง GLOBAL HARBOR
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นำท่านเข้าชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”จากนั้น ทุกท่านล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมุตงโพ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางนำท่านเข้าชม โรงงานผ้าไหม ที่เมืองแห่งไหม ถงเซียง จากนั้นนำท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง  เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930  ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก  และงานแสดงของศิลปปินทั้งในและต่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่ GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะแบบ  โคโลเนียล  เป็นหนึ่งเดียวในประเทศจีน ให้คุณได้ความรู้สึกเหมือนช้อปปิ้งอยู่ยุโรปโดยไม่ต้องเดินทางไกลภายในนั้นมีสินค้ามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชั้นสองเน้นสินค้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและถ่ายรูป
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RAYFONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่ 3 : เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ( รวมค่าเข้า )
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  จากนั้นเดินทางสู่ Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการเช่นทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและสิ่งบันเทิงนอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก2แห่งรวมทั้ง“วิชชิ่งสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่2,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ12นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนีย์นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย
  ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
พักที่ PUJIANG BERKESY RESIDENCE  หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่ 4 : ร้านยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  จากนั้นเข้าชมร้านสมุนไพรจีน พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์หยก อัญมณีล้ำค่า เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้น นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ จากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม
เย็น บริการอาหารเย็น   ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA805
03.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 150 หยวน /ท่าน/ทริป
กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไปถึง 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม จ่ายท่านละ 200 หยวน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจราจรและเหตุเฉพาะหน้าที่ไม่อาจคาดการณ์ได้**


ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกำหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวนต่อท่านต่อร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท
    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้         
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9.น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม เท่านั้น
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการบินกำหนด
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทาง
2.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป
8.ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าวสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
(ยื่นวีซ่ากรุ๊ปไม่ต้องส่งเอกสารสำหรับทำวีซ่า ใช้แค่สำเนาหนังสือเดินทาง)
หรือหากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยวราคา 1,500 บาท
และหากยกเลิกเดินทางวีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และกรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้นทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทำการ)
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคำขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้
***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา***
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
ไม่สามารถยื่นคำขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป)ได้ ต้องยื่นคำขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากำหนดการเดิม 4 วันทำการ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**วีซ่าเดี่ยว**

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม 
3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดำ ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4.สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7.กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8.ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานตำแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
11.ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม    
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย2หน้าเต็ม 
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ   
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง