TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Z-Incentive
 Sponsor

 
 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว หวงซาน ถุนซี ฮุ่ยโจว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (HGH-CA03)

• หังโจว…….ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู • ถุนซี ….. เที่ยวชมถนนโบราณเหล่าเจีย • พักบนเขาหวงซาน 1 คืน .... ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ เสน่ห์แห่งขุนเขา
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 13-18 พ.ย. 58
กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม :
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
23.50

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
หมายเหตุ  กรุณาแยกเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเล็กเพื่อไปพักบนเขาหวงซาน 1 คืน และสะดวกต่อการขนย้ายเขาสู่ที่พักบนเขาหวงซาน เพราะจุดลงกระเช้าห่างจากที่พัก พอสมควร ท่านจะต้องนำกระเป๋าของท่านเดินทางเท้าเข้าสู่ที่พัก   ( บริเวณจุดลงกระเช้าจะมีคนรับจ้างแบกกระเป๋าไปส่งให้ที่โรงแรม แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองใบละประมาณ 50-200 หยวน  แล้วแต่ขนาดของกระเป๋า )

  •  การเดินทางบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยางกันลื่น
  • เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีค่า ยา น้ำดื่ม ควรใส่เป้ใบเล็กๆ
  • เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
  • ก่อนเดินทางไปหวงซานควรซ้อมเดินออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตและเคยชิน
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนำยาประจำตัวติดตัวไว้เสมอ
  • กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ เนื่องจากเขาหวงซานอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ซึ่งอากาศบนเขาจะหนาวเย็นกว่าปกติ
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ-หังโจว-หวงซาน-นั่งกระเช้าขึ้นเขา-ชมวิวหวงซานด้านเป๋ยไห่
03.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองหังโจว โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA716
08.20 น. ถึงสนามบินเมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง บริการอาหารเช้าเป็นชุด KFC หรือ MAC DONALD ให้ท่านรับประทานบนรถขณะ และนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานเขาหวงซาน  ตั้งอยู่ใน มณฑลอันฮุย มีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสนหวงซานรูปร่างแปลกตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหารนำท่านขึ้น เขาหวงซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (YUNGU TELPHER) ขึ้นสู่ยอดเขา (WHITE GOOSE) ในระดับความสูง 1,700 เมตร ใช้เวลา ประมาณ 10นาทีระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา เขาหวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู”ของ สีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน นำท่านเดินชมวิวโดยรอบที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ชมยอดเขาชือซิน ยอดเขาผู่กัน ยอดเขาลิง และก้อนหินรูปทรงแปลกตามากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ SHI LIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 : เขาหวงซาน-ชมวิวด้านซีไห่-นั่งกระเช้าลงจากเขา-ถุนซี-ร้านหยก-ร้านชาผู่เอ่อร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาซือจื้อ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านชมวิวด้านซีไห่ ที่จุดชมวิวไป๋หยุน สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้าจากยอดเขาจากสถานี (WHITE GOOSE) สู่สถานี (YUNGU TELPHER)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย     นำท่านเดินทางไปยังเมือง ถุนซี  และนำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก และชิมชาผู่เอ่อร์ ชาชนิดนี้ผู้ใดได้ดื่มเป็นครั้งแรกจะรู้สึกว่ามีกลิ่นแรงและรสชาติเข้มข้นมาก แต่เมื่อดื่มเป็นครั้งต่อ ๆ ไปจะรู้สึกติดใจจนลืมไม่ลง ชาผู่เอ๋อร์มีกรรมวิธีการผลิดแบบโบราณโดยการหมักไว้ในเข่งตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่และรองด้วยใบตอง หมักแล้วอัดเป็นก้อนตั้งแต่ขนาดเท่าหัวแม่มือ ไปจนถึงขนาดเท่าโต๊ะกลม ๆ แล้วเก็บไว้ตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี ไปจนถึง 20 ปี แล้วนำออกมาขาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ COUNTRY GRADEN PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 4 : ถุนซี-ฮุ่ยโจว-เมืองโบราณเฉิงกาน-พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหล่าเจีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังเมือง ฮุ่ยโจว เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในมณฑลอันฮุย มีแม่น้ำซินอัน ซึ่งเป็นสายเลือดหลักแห่งอำเภอเซ่อเสี้ยนและอู่อารยธรรมของชาวฮุยโจว โดยมีเรื่องเล่ากันว่า พ่อค้าฮุยโจว (ฮุยซาง) ซึ่งมีชื่อเสียงในการทำการค้าขายเก่งมายาวนาน และเที่ยวชม เมืองโบราณเฉิงกาน ตั้งอยู่ในหุบเขาลักษณะของหมู่บ้านนั้นจะเหมือนกับสัญลักษณ์ หยินหยาง โดยมีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน มีภูเขาล้อมรอบทั้งหมดแปดลูก เดิมหุบเขานี้ ้ถูกเรียกว่าหุบเขาหลงซี ตอนช่วงปลายราชวงศ์ถังพี่น้องตระกูลลั่วได้ย้ายครอบครัวของพวกเขาเข้ามายังหุบเขานี้ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นหุบเขาเฉิงกาน พี่น้องตระกูลลั่วนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฏีลมและน้ำซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่ของจีน พวกเขาได้ใช้ความเชื่อดังกล่าวเพื่อหาตำแหน่งเพื่อก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ ตามศาสตร์แห่งลมและน้ำ สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของมณฑลอันฮุย ที่มีภาพและโบราณวัตถุที่แสดงถึง ประวัติของเมืองฮุ้ยโจว เช่น การแกะสลัก แท่นฝนหมึก และของล้ำค่าจัดแสดงมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย     จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ถุนซี  แวะชม ผ้าไหม สินค้า  หลังจากนั้น ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหล่าเจีย เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ ยาว 1,200 กว่าเมตร ตัดอยู่กลางเมืองถุนซี จุดเด่นของถนนสายนี้ อยู่ที่อาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยหมิง-ชิง และได้ร้บการอนุรักษไว้อย่างดีจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยปัจจุบันตลอดถนนทั้งเส้นเป็นถนนสายวัฒนธรรม มีร้านขายอาหารท้องถิ่น ร้านขายงานศิลปะ ภาพวาด เครื่องปั้น หินสลัก เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องแต่งบ้าน ชาจีน ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ COUNTRY GRADEN PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 5 : ถุนซี-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านชาหลงจิ่ง-โชว์ The night of west lake
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังเมือง หังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามท่ามกลางความเงียบสงบของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ประมาณ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก และแวะชม ชาหลงจิ่ง ชาที่ขึ้นชื่อของเมืองหังโจว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์ The night of west lake ท่านจะได้สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกับนักแสดงร่วม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจว นครแสนงามและตำนานการกำเนิดทะเลสาบซีหู
พักที่ RELAX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6 : วัดหลิงอิ่น-เจดีย์นางพญางูขาว-วัดจิ้งฉือ-ถนนโบราณเหอฝังเจีย-หังโจว-กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเที่ยวชม วัดหลินอิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสองรองจากทะเลสาบซีหู ภายในมีหินแกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปไม่ซ้ำกันมาถึง 470 รูป วัดหลิงอิ่น เป็นที่ประดิษฐานพระประธานศรีศากยมุณีองค์ใหญ่สูง 20 เมตร แกะสลักจากไม้การบูร 24 ท่อน เลียนแบบพระพุทธรูปในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน หลังจากนั้นนำท่านชม เจดีย์นางพญางูขาว หรือ เจดีย์เหลยเฟิง ที่อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหูในเมืองหังโจว ประเทศจีน
เมื่อประกอบเขา้กับเจดีย์เ์ป่าชู่ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือแล้วจึงถูกเรียกว่า ประตูสู่ซีหู' แต่เดิมเป็นเจดีย์ 8 เหลี่ยม สูง 5 ชั้น โครงหลัก สร้างจากไม้ส่วนภายนอกนั้นเป็นอิฐสีแดง-น้ำตาลเดิมถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.977 โดยกษัตริย์พระอง์หนึ่งของแคว้นอู๋เยว่หน่ึงในสิบแคว้นของ ยุค 5 ราชวงศ์ 10 แคว้น ที่บริเวณเนินเขาทางด้านทิศใต้ของซีหู โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อเก็บรักษาพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเฉลิมฉลองที่สนมเอกให้กำเนิดบุตรชาย ในเวลาต่อมาแคว้น อู๋เยว่ก็ถูกรวมเข้า้ไปกับราชวงศ์ซ่งเหนือทำให้เ้จดีย์เ์หลยเฟิงไม่ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมเป็นเวลานาน นอกจากนี้ชาวบ้า้นยังหวั่นเกรงกันว่าเจดีย์ดังกล่าวมีคำสาปของนางพญางูขาวที่เคยถูกกักขังอยู่ในที่สุดวันที่25 กันยายน ค.ศ.1924 เจดีย์เดิมที่โครงทำจาก ไม้ก็พังลงมาในที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ วัดจิ้งฉือ (วัดจี้กง) ตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู เป็น วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดซิว หลิงเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในวัดประกอบด้วย วิหารหวังเตี้ยน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระสังกระจาย หลวงพ่อเว๋โถ วิหารต้าชงเปาเตี้ยน เป็นวิหารหลักใหญ่ที่สุดของวัด ภายในประดิษฐานพระประธานขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บนดอกบัว ทำจากทองแดง หนัก 60 ตันนอกจากนี้ยังมีวิหารเวินเติ้น ภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ พระจี้กง บ่อน้ำขนไม้ ที่พระจี้กงแสดงอภินิหาร และยังมีหอระฆังสูง 3 เมตร ภายในบรรจุทองแคงหนัก 40 ตัน ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้มอบให้ทางวัดในปี 1986 และนำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเหอฝังเจีย อยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบซีหู เป็นถนนคนเดินย้อนยุคไปถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยจำลองอาคารบ้านเรือน ร้านค้าโบราณตลอดแนวสองฝั่งถนนกว่า 100 ร้าน เช่นรา้นขายชา ยาขีน ของเก่า ภาพวาด ฯลฯ นอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงจากคนท้องถิ่นด้วยเช่น การเล่นดนตรี การเล่นกายกรรม เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมเวลาแก่เวลา เดินทางไปยังสนามบิน
22.40 น. อำลาเมือง หังโจว เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA715
01.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……
 

 
ข้อควรทราบ: ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,500 บาท)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน **ประกาศเนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง**
9. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บหมายเหตุ: ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
8. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายทิปไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ต่อคน

กรณียกเลิกการเดินทาง 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี (พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน) ขนาด 1.5*2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/) และในกรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสี (พื้นหลังสีขาว หรือ สีน้ำเงิน) ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**