TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
America
Australia
Brunei
Canada
China
Dubai
Ecuador
England
Europe
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea (South)
Macau
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Turkey
Vietnam

โปรโมชั่นทัวร์ ราคาพิเศษ

 


Sponsor

 
 

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (KMG-TG02)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง • ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่ • ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) • ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลก • เมนูพิเศษ อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด • พักโรงแรม 4 ดาว
 
   
ภูเขาหิมะมังกรหยก
 
   
ทะเลสาบเอ๋อไห่
 
   
เมืองโบราณต้าลี่
 
   
อุทยานน้ำหยก
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2014-09-17 5 วัน G1KMGTG14091700 TG 20,900 ติดต่อเรา
2014-09-24 5 วัน G1KMGTG14092400 TG 22,900 ติดต่อเรา
2014-10-08 5 วัน G1KMGTG14100800 TG 23,900 ติดต่อเรา
2014-10-15 5 วัน G1KMGTG14101500 TG 23,900 ติดต่อเรา
2014-10-22 5 วัน G1KMGTG14102200 TG 24,900 ติดต่อเรา
2014-10-23 5 วัน G1KMGTG14102300 TG 24,900 ติดต่อเรา
2014-10-29 5 วัน G1KMGTG14102900 TG 23,900 ติดต่อเรา
2014-11-05 5 วัน G1KMGTG14110500 TG 23,900 ติดต่อเรา
2014-11-12 5 วัน G1KMGTG14111200 TG 23,900 ติดต่อเรา
2014-11-19 5 วัน G1KMGTG14111900 TG 23,900 ติดต่อเรา
2014-11-26 5 วัน G1KMGTG14112600 TG 23,900 ติดต่อเรา
2014-12-03 5 วัน G1KMGTG14120300 TG 24,900 ติดต่อเรา
2014-12-06 5 วัน G1KMGTG14120600 TG 24,900 ติดต่อเรา
2014-12-10 5 วัน G1KMGTG14121000 TG 24,900 ติดต่อเรา
2014-12-17 5 วัน G1KMGTG14121700 TG 23,900 ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม :
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-กำแพงโบราณ
08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

10.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612

14.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง เที่ยวชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า และกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ากับราชวงศ์ถัง

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ ASIA STAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : ทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเอ๋อไห่(ERHAI LAKE) เพื่อชมความงามของทะเลสาบ ทะเลสาบเอ๋อไห่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความยาวจากริมฝั่งทิศเหนือจรดทิศใต้ 40 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก ประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย เข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ พื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับ ไฟแสงสีงดงามอีกด้วย

ค่ำ
พักที่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ GRAND LIJIANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)- IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำคณะ โดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ซึ่งบริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปี เทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา จากนั้นชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง ความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือสระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ มีน้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อที่มีสาหร่ายได้อย่างชัดเจน จากนั้นชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำล้ำคุณค่า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี่
ค่ำ
พักที่

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ ASIA STAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : ต้าหลี่-คุนหมิง-ยาบัวหิมะ-ร้านไข่มุก-เขาซีซาน-ร้านหยก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางกลับสู่ คุนหมิง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นแวะชมร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจากไข่มุกน้ำจืด

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718 – 1843 นำท่านลอดผ่านประตูมังกร “หลงเหมิน” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริม ทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทิวทัศน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน จากนั้นแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
ค่ำ
พักที่
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ ENJOYING INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 : ร้านชา-วัดหยวนทง-SHOPPING-กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
แวะชิมชา ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นนำคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทย ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ

กลางวัน
บ่าย

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.20 น. อำลานครคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
 

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 กันยายน 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 20,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 20,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 20,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 19,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 18,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-09-17 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-09-21 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 24 กันยายน 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 22,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 22,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 26,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 21,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 20,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-09-24 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-09-28 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 8 ตุลาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-10-08 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-10-12 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 15 ตุลาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-10-15 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-10-19 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 ตุลาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 22,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-10-22 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-10-26 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 ตุลาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 22,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-10-23 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-10-27 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 29 ตุลาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-10-29 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-11-02 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 5 พฤศจิกายน 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-11-05 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-11-09 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 พฤศจิกายน 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-11-12 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-11-16 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 พฤศจิกายน 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-11-19 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-11-23 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 26 พฤศจิกายน 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-11-26 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-11-30 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 3 ธันวาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 22,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-12-03 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-12-07 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 6 ธันวาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 22,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-12-06 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-12-10 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 ธันวาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 24,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 22,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-12-10 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-12-14 15.20-16.30 TG TG613

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 ธันวาคม 2557
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 23,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 21,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-KMG 2014-12-17 10.50-14.05 TG TG612
2 KMG-BKK 2014-12-21 15.20-16.30 TG TG613
 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย
8. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทาง
ทั้งหมด 5 วัน จ่ายทิปไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ต่อคน

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4.สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7.กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
และในกรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง

8.ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11.ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ :
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
•ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

« TOP »

ภาคกลาง


ภาคตะวันออก


ภาคเหนือ
ภาคใต้


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ© 2008 Go Holidaytour Co., Ltd. All Rights Reserved.