(FULLBOARD) 6 วัน 5 คืน ฮ่องกง-โอกินาว่า(นาฮา)-มิยาโกจิม่า(ญี่ปุ่น) โดยสายการบิน Hongkong Airlinesราคาเริ่มต้น: 34,900.-
(FULLBOARD) 6 วัน 5 คืน ฮ่องกง-โอกินาว่า(นาฮา)-มิยาโกจิม่า(ญี่ปุ่น) โดยสายการบิน Hongkong Airlines

กำหนดการเดินทาง

เส้นทางเดินเรือ

วันเดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า
วันที่ 1 ท่าเรือไคตั๊ก Hong Kong / ฮ่องกง - 13.00
วันที่ 2 ล่องน่านน้ำสากล Hong Kong / ฮ่องกง - -
วันที่ 3 นาฮา Okinawa / ญี่ปุ่น 16.00 23.59
วันที่ 4 มิยาโกะจิมะ Miyakojima / ญี่ปุ่น 11.00 21.00
วันที่ 5 ล่องน่านน้ำสากล Hong Kong / ฮ่องกง - -
วันที่ 6 ท่าเรือไคตั๊ก Hong Kong / ฮ่องกง 17.30 -

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ท่าเรือไคตั๊ก
23.00

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบิน Hongkong Airlines อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 7 Row N เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง

02.00

นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Hongkong Airlines เที่ยวบินที่ HX780 (บริการอาหารบนเครื่อง)

05.40

เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ

10.00

เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง

13.00

เรือล่องออกจากท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก Dream Dining Upper ชั้น 8 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน (Walk-in open seating) ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

ล่องน่านน้ำสากล
เช้า/กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก Dream Dining Upper ชั้น 8 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน (Walk-in open seating) ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันท่านสามารถเข้าร่วมและทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือได้ตลอด (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่น สปา)

ค่ำ

รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

นาฮา , ประเทศญี่ปุ่น
เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก Dream Dining Upper ชั้น 8 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน (Walk-in open seating) ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

16.00

เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือนาฮา เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น นาฮาเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโอกินาว่า เป็นศูนย์กลางของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ต่างๆ และเป็นที่ตั้งจองปราสาทชูจิโร่อันมีชื่อเสียง (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion) (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

23.59

เรือออกจาก ท่าเรือนาฮา เกาะโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น

มิยาโกจิม่า, ประเทศญี่ปุ่น
เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก Dream Dining Upper ชั้น 8 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน (Walk-in open seating) ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

11.00

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องชายหาดสะอาดตา เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำตื้น ตามเกาะเล็กๆต่างๆ ซึ่งมีปะการังรายล้อมมากมาย หรืออาบแดดซึ่งมีลักษณะเกาะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม มีความยาว 35 กิโลเมตรหากเดินทางจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของเกาะ โดยมีอากาศเหมือนประเทศทางแถบร้อนชื้นทั้งปี สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00

เรือออกจาก ท่าเรือมิยาโกจิม่า, ประเทศญี่ปุ่น

ล่องน่านน้ำสากล
เช้า/กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก Dream Dining Upper ชั้น 8 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน (Walk-in open seating) ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันท่านสามารถเข้าร่วมและทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือได้ตลอด (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่น สปา)

ค่ำ

รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้ หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย **เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ

เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

น่านน้ำสากล-ฮ่องกง
เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ * ห้องอาหาร The Lido ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ ** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก Dream Dining Upper ชั้น 8 ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน (Walk-in open seating) ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

17.30

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง

18.30

พบกับเจ้าหน้าที่ (พนักงานขับรถ) คอยต้อนรับ

19.00

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok

20.00

นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน Hongkong Airlines

23.55

เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines เที่ยวบินที่ HX761 (บริการอาหารบนเครื่อง)

01.55

คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 มิถุนายน 2564

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
Inside Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 34,900
Ocean View Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 37,900
Balcony Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 39,900
Inside Cabin พักเดี่ยว 45,900
Ocean View Cabin พักเดี่ยว 49,900
Balcony Cabin พักเดี่ยว 54,900
ชำระเพิ่มเติม

ส่วนลดเพิ่มเติม
Inside Cabin พักท่านที่ 3 5,000 บาท
พักท่านที่ 4 5,000 บาท
Ocean View Cabin พักท่านที่ 3 5,000 บาท
พักท่านที่ 4 5,000 บาท
Balcony Cabin พักท่านที่ 3 5,000 บาท
พักท่านที่ 4 5,000 บาท

รายละเอียดห้องพักของ World Dream : Dream Cruises

Inside Cabin

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน
ขนาด : 13.00 sq.m.
รายละเอียด : ห้องพักคู่ไม่มีหน้าต่าง เตียงขนาด Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Ocean View Cabin

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน
ขนาด : 16.00 sq.m.
รายละเอียด : ห้องพักคู่แบบมีหน้าต่าง เตียง Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Balcony Cabin

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน
ขนาด : 20.00 sq.m.
รายละเอียด : ห้องพักคู่แบบมีระเบียง เตียง Queen Size สามารถทำเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้เพียงแจ้งพนักงานที่ดูแลห้องพัก ในห้องพักสามารถใช้ไฟขนาด 110 และ 220 โวต์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังนี้ ตู้เย็น / ตู้เซฟนิรภัย / ไดร์ฟเป่าผม / สบู่เหลว / เสื้อชูชีพ

Balcony Deluxe

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
รายละเอียด : -

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการจอง

1.ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
2.ยกเลิกหลังจากการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100 % ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
4.การไม่เข้าร่วมกิจกรรม บริการบางอย่าง โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถ ขอคืนเงินได้

เงื่อนไขการยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน คืนเงินเต็มจำนวน 100 %
2.ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 60-45 วัน คืนเงินมัดจำ 50 %
3.ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน เก็บเงินเต็มจำนวน 100%

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่น การนัดหยุดงาน,
จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่กำหนด
5. ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทิปส์ HKD120 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD150 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
2.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
3.อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4.ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
5.ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%